Despre noi

Viziunea școlii

Îmbinând politicile educaționale cu tradițiile învățământului mehedințean de specialitate,

Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean” urmărește să asigure premisele necesare

dezvoltării unui sistem de învățământ modern, de calitate, deschis,

axat pe promovarea valorilor democrației europene.

Misiunea școlii

Prin centrarea demersurilor didactice pe formarea și dezvoltarea competențelor funcționale de bază, a atitudinilor pozitive în relaționarea cu mediul social, vom deveni un partener social responsabil pentru comunitatea locală și furnizor de servicii educaționale de calitate, în care tânărul va fi permanent și direct implicat în construirea propriului traseu de dezvoltare, astfel încât în următorii 5 ani gradul de inserție profesională să ajungă la 85%.

Scurt istoric

Consiliul Popular al Judeţului Mehedinţi, analizând necesarul de forţe de muncă calificată pentru Întreprinderea de construcţii şi montaj, a solicitat Ministerului Învăţământului, suplimentarea planului republican de şcolarizare cu o şcoală profesională în municipiul Turnu Severin, pentru meseriile:

· Zidari - 2 clase, 78 elevi

· Dulgheri, tâmplari, parchetari – 1 clasă, 36 elevi

· Mecanici auto şi utilaje – 1 clasă, 36 elevi

· Instalatori sanitare şi încălzire centrală – 1 clasă, 36 elevi.

Necesarul de forţă de muncă pentru perioada 1971 – 1975 era:

· Zidari – 695

· Dulgheri – 180

· Mecanici auto – 180

· Instalatori – 180.

La acea dată, în judeţul Mehedinţi nu exista nici o şcoală profesională proprie Consiliului Popular Judeţean, şi nici altor ministere, cu profil asemănător. Astfel, existau anumite greutăţi în realizarea sarcinilor de plan, apărând nevoia înfiinţării unei asemenea unităţi şcolare.


Unitatea avea să funcţioneze cu începere de la 15 august 1970 în localul din Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 71. Acest local dispunea de 17 săli de clasă, un atelier, două laboratoare, cancelarie şi secretariat. Lucrările practice de laborator şi atelier aveau să fie asigurate de Întreprinderea judeţeană de construcţii montaj. Cantina era asigurată în localul cantinei întreprinderii mai sus menţionate, din Calea Tîrgu Jiului nr. 130, iar internatul într-un local al aceleiaşi întreprinderi, din str. Matei Vasilescu nr. 12, local cu o capacitate pentru 150 de persoane.


Corpul profesoral urma să fie asigurat, pentru disciplinele de cultură generală, de Inspectoratul Şcolar Judeţean, iar cel de specialitate prin grija Consiliului popular judeţean din cadrul Direcţiei tehnice – investiţii, sectorului de proiectare şi a Întreprinderii de construcţii.


În adresa înaintată Ministrului Învăţământului, Mircea Maliţa, din 3 iulie 1970, se menţiona de asemenea că întreprinderea era recent înfiinţată şi se afla în proprie organizare. Nevoile de personal calificat nu se puteau rezolva decât pe această cale.

Astfel, începând cu anul şcolar 1970 – 1971, prin ordinul Ministerului Învăţământului nr. 2530/ 9 iulie 1970 a luat fiinţă Şcoala Profesională de Construcţii Turnu Severin, şcoală aflată în subordinea Consiliului Popular judeţean Mehedinţi.


În urma examenelor din septembrie 1970, au fost admişi un număr de 126 de elevi interni. Din lipsa unui local în Turnu severin, şcoala a funcţionat în mod provizoriu în oraşul Orşova, în vechiul local al Liceului Ştefan Plavăţ, de la 5 octombrie 1970 până la 15 februarie 1971.


După această dată, şcoala a funcţionat cu un număr de 450 de elevi, toţi interni. Pentru a se putea asigura cazarea celor 450 de elevi din internat, s-au folosit paturile internatului cu 304 locuri din Turnu Severin, din complexul Crihala, procurate în 1970 şi predate în custodie la Liceul nr. 3 Turnu severin, până la data când s-a dat în folosinţă internatul, la data de 30 noiembrie 1970.


Şcoala profesională a funcţionat apoi în localul fostului internat al liceului Traian şi tot în acelaşi local s-a aflat şi cantina unde cei 450 de elevi interni au servit masa.

În trimestrul IV 1970, Ministerul Învăţământului a aprobat majorarea numărului de elevi anul I cu 250 de elevi în vederea dezvoltării acestui nivel de învăţământ.

În anul 1973, Şcoala Profesională de Construcţii Drobeta Turnu Severin înaintează adresa nr. 471/ 1973 Consiliului Popular al Municipiului Drobeta Turnu Severin, prin care solicită un acord prealabil privind amplasarea unei şcoli profesionale de construcţii în Drobeta Turnu Severin. La acea dată, Comitetul executiv al Consiliului Popular al Municipiului Drobeta Turnu Severin s-a dat acordul prealabil, fiind de acord cu amplasarea unei şcoli profesionale de construcţii pe terenul situat în partea de nord est a Municipiului Drobeta Turnu Severin, teren ce avea ca vecinătăţi:

· Nord – teren proprietate de stat

· Sud – strada Calea Tg. Jiului

· Est – Staţia 110 Kv

· Vest – Canal Brezniţa.

Şcoala profesională avea să se amplaseze cu o retragere de minim 80 m de la str. Calea Tg. Jiului, având faţada principală spre Calea Tg. Jiului şi Canal Brezniţa. De asemenea, trebuiau respectate distanţele prescrise faţă de staţia 110 Kv. Acordul a fost valabil şi cu acordul Direcţiei de Sistematizare, Arhitectură şi Control a judeţului Mehedinţi


În planul de investiţii pentru cincinalul 1976 – 1980, era prevăzută construirea unui grup şcolar de construcţii în municipiul Drobeta Turnu Severin, care să cuprindă un Liceu de Construcţii cu 18 săli de clasă şi 4 ateliere şcolare şi alte obiective componente. Studiul tehnico-economic prevedea ca acest obiectiv să se execute în două etape. În prima etapă, 1976 – 1980, era prevăzut a se executa un Liceu de Construcţii cu 18 săli de clasă, internat cu 180 de locuri, 4 ateliere şcolare, sală de gimnastică, centrală termică şi alimentare cu energie electrică şi reţele de utilităţi necesare. Pentru etapa a doua, rămânea de executat o cantină cu 1000 locuri, teren de sport, depozit de materiale spălătorie şi alte obiective. Etapa a doua avea să se finalizeze după 1980.


În anul 1977, printr-un Decret prezidenţial privind aprobarea reţelei liceelor, a planurilor de şcolarizare pentru învăţământul liceal, şcolile profesionale şi şcolile de maiştri, liceul este denumit Liceul Industrial nr. 4, municipiul Drobeta Turnu Severin, aflat în subordinea Consiliului popular judeţean.

Începând cu anul şcolar 2001 – 2002, prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3376/06.07.2001, unitatea a funcționat sub denumirea Grupul Şcolar Industrial Construcţii Montaj.


În anul școlar 2007-2008, unitatea și-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean”, iar în 2019 în Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean”.

Titulaturi în timp

1970 – 1972: Şcoala Profesională de Construcţii

A școlarizat elevi în meseriile de zidar, dulgher, instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze, lăcătuş mecanic auto-moto, lăcătuş construcţii metalice, tâmplari, strungari

1972 - se înfiinţează primele clase de liceu, şcoala profesională transformând-se în grup şcolar; clasele sunt înfiinţate la solicitarea comunităţii.

1972 – 1977: Grupul Scolar de Construcţii

Invăţământ liceal - specializări: construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri, instalator pentru construcţii, mecanic pentru maşini şi utilaje, prelucrător prin aşchiere, tricoter – confecţioner textile, operator pentru tehnologia morăritului şi panificaţiei.

Invăţământ profesional – specializări: zidar, dulgher, instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze, lăcătuş mecanic auto-moto, lăcătuş construcţii metalice, tâmplari, strungari

Invăţământ de maiştri – specializări: mecanic, construcţii civile şi industriale

1977 – 1991 Liceul Industrial nr. 4

Invăţământ liceal - specializări: construcţii civile şi industriale, instalator pentru construcţii, mecanic pentru maşini şi utilaje, prelucrător prin aşchiere, electrician pentru maşini şi aparate electrice, prelucrarea lemnului, mine petrol geologie, mecanic minier, sudor, electromecanic

Invăţământ profesional – specializări : instalator în construcţii, sudor, legător

Invăţământ de maiştri – specializări : mecanic, construcţii civile şi industriale, electrician, electromecanic mină, sudor, miner

1991 – 2000 Grupul Şcolar Industrial Construcţii Montaj

Invăţământ gimnazial – clase cu program sportiv

Invăţământ liceal – specializări: construcţii civile şi industriale, instalator pentru construcţii, mecanic pentru maşini şi utilaje, lăcătuş pentru construcţii, electrician în construcţii, laborant analize hidrochimice şi hidrobiologice pentru protecţia calităţii apei şi aerului, desenator tehnic, prelucrarea lemnului, educaţie fizică

Invăţământ profesional - meseriile: constructor finisor, constructor structuri, instalator tehnico – sanitare şi de gaze, lăcătuş pentru construcţii, constructor tâmplar - parchetar

Invăţământ de ucenici – meseriile: zidar, faianţar, dulgher, zugrav-vopsitor, parchetar, bobinator, lenjer, cocător cofetar, ajutor ospătar,vopsitor autoturisme

Invăţământ postliceal – specializările: tehnician pentru sistematizare şi amenajarea teritoriului, tehnician cadastru funciar

Invăţământ de maiştri – specializările: mecanic,electrician

2000 – 2007 Grupul Şcolar Industrial Construcţii Montaj

Invăţământ gimnazial – clase cu program sportiv

Invăţământ liceal - profil tehnic (construcţii şi lucrări publice, mecanic, electrotehnic, confecţii - textile), profil resurse naturale şi protecţia mediului şi profil vocaţional (sport).

Invăţământ profesional – meseriile: zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, tâmplar universal

Invăţământ de ucenici – meseriile: electrician instalaţii de iluminat, lenjer, vopsitor autoturisme

Invăţământ postliceal – specializarea tehnician silvic

2007 - 2019 Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean

Invăţământ liceal - profil tehnic (construcţii, instalații şi lucrări publice, mecanic, electric, industrie textilă și peilărie, fabricarea produselor din lemn), profil resurse naturale şi protecţia mediului, profil vocaţional (sport), profil servicii (estetica și igiena corpului omenesc)

Invăţământ profesional mecanică, industrie textilă și pielărie

Invăţământ postliceal industrie textilă și pielărie, informatică, construcții, instalații și lucrări publice, protecția mediului

2019 - prezent Liceul Tehnologic Lorin Sălăgean

Invăţământ liceal - profil resurse naturale şi protecţia mediului, profil vocaţional (sport), profil servicii (estetica și igiena corpului omenesc)

Invăţământ profesional – mecanică, industrie textilă și pielărie, construcții

Invăţământ postliceal – electric, industrie textilă și pielărie, informatică, construcții, instalații și lucrări publice, protecția mediului